بررسی ضریب تخلیه جریان در آبگیر کفی با شبکه متقاطع

Document Type: Original Article

Abstract

روش آبگیری از کف یکی از کارآمد­­ترین و مطمئن­­ترین راه­­های آبگیری از رودخانه­­های کوهستانی و کوهپایه­ای با شیب تند و رسوبات درشت دانه است. یکی از اشکال آبگیر کفی، کف مشبک با میله­­های توری شکل می­­باشد که از نظر سازه­­ای عملکرد بهتری در مقابل نیروهای اعمال شده نشان می­دهد. از مهمترین اهداف جریان بر روی آبگیر کفی، تعیین مقدار دبی انحرافی است. این تحقیق به بررسی اثر عدد فرود بر ضریب تخلیه پرداخته است. برای انجام آزمایش­­ها از یک مدل فیزیکی به طول 13 متر، با عرض 50 و ارتفاع 60سانتی­متر استفاده شد. برای محاسبه دبی انحرافی، یک کانال فرعی به فاصله 8 متری از کانال اصلی به طول 3/2 متر، با عرض و ارتفاع 50 سانتی­متر در زیر کانال اصلی ساخته شد. در این تحقیق یک شبکه میله­­ای متقاطع با فضای عبوری 25، 30، 35 و40 درصد با چهار عدد فرود مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد در کلیه دبی­­ها، با افزایش درصد فضای عبوری در شبکه آبگیر، ضریب تخلیه آبگیر کاهش می­­یابد. همچنین در کلیه درصد فضای عبوری، با افزایش عمق جریان در بالادست شبکه، ضریب تخلیه آبگیر افزایش می یابد.
 

Keywords

Main Subjects


حقیقی، ع . (1383). مدل­سازی هیدرولیک جریان در آبگیرهای کفی با استفاده از روش تفاضل محدود»، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، دانشگاه هرمزگان: دانشگاه هرمزگان،1-3 دیماه.

شفاعی بجستان، م و شکوهی راد، غ.( 1376). بررسی آزمایشگاهی ضوابط هیدرولیکی و رسوب در آبگیرهای کفی، مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 8(1)، ص 41-53.

رزاز، م. و فغفور مغربی، م.­(1387)، بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک، مجله دانشکده فنی، شماره 36(3)، ص35-23.  

Brunella, S.,W. Hager and Minor., H.E.(2003). Hydraulics of Bottom Rack Intake, J. of Hydraulic Engineering, ASCE, 129 (1), Jan.

Drobir., H.­(1981). Entwurf von Wasserfassungen im Hochgebirge. Osterr, Wasserwirtsch, 33 (11/12), pp: 243-253 in German.

Hager.,­W.H. ­(1987). Lateral Outflow over Side- Weirs, J. of Hydraulic Engineering, ASCE, 113 (4), pp: 491-504.

Subramanya.,­K. and ­Shukla.,­S.K.­­(1988) Discharge Diversion Characteristics of Trench Weirs", Inst. Eng. India J.CI, 69(11), pp: 163-168.

Venkataraman, P., Nasser, M. S., and Ramamurthy., ­A. S. (1979). Flow behavior in power channels with bottom diversion works. Proc., XVIII IAHR Conf., Vo l.­4, Cagliari, Italy, pp: 115–122.