بررسی اثر هندسه آستانه پلکانی برخصوصیات پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی

Document Type: Original Article

Abstract

حوضچه­های آرامش به عنوان یک سازه هیدرولیکی موثر برای استهلاک انرژی جنبشی جریان فوق بحرانی در پایین دست سرریز قرار می­گیرند و در بعضی موارد برای کنترل و تثبیت موقعیت پرش هیدرولیکی و دستیابی به یک طرح اقتصادی از اجزایی مانند بلوک­های کف، آستانه انتهایی و ..در حوضچه آرامش استفاده می­شود. دراینتحقیقتأثیرهندسهآستانهپلکانی درپاییندستسرریزاوجی برخصوصیاتپرش از جمله طول پرش، عمق ثانویه و افت نسبی انرژی موردبررسیقرارگرفتهاست. آزمایش­هابرایسهشکلمختلفآستانهبهصورتآستانهپلکانیمثبت، منفیو مزدوجدردوفاصله نسبیازپنجهپرشانجامگردید. نتایجآزمایشگاهینشانمی­دهدکهوجودآستانه پلکانی منفیاثر بیشتری در کاهشعمق ثانویهپرشهیدرولیکی، کاهش طول پرش و افزایشافت نسبیانرژی نسبت به سایر گزینه­های مورد آزمایشدارد. آستانه پلکانی منفیطول پرش هیدرولیکی را به میزان 14 تا 32 درصد نسبت به پرش هیدرولیکی کلاسیک کاهش می­دهد. همچنین کاهش فاصله قرارگیری آستانه اثری مثبت بر افزایش افت نسبی انرژی دارد بطوریکه در آستانه پلکانی منفی در فواصل قرارگیری نسبی 75/18و 6/14 افت نسبی انرژی به ترتیب 8 و 11 درصد افزایش می­یابد.

Keywords

Main Subjects


احمدی، آ . و هنر، ت . (1393). ارزیابی تأثیر آبپایه انتهایی با اشکال متفاوت بر ویژگی‌های پرش هیدرولیکی. مجله علوم آب و خاک، شماره 70، ص 145-135.

بیرامی، م.ک . و ایلاقی، م. (1383). کنترل پرش هیدرولیکی بایک و دو دیواره ممتد درحوضچه آرامش افقی. مجله مواد پیشرفته در مهندسی، شماره 1، ص 119-97.

پارسا مهر، پ.، حسین زاده دلیر، ع.، فرسادی زاده، د. و عباسپور ا. (1392) . بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس. مجله پژوهش آب ایران، ، شماره 13، ص 96-89.

خورشیدی، م.، امید، م، ح.  و کوچک زاده، ص.(1385). اثر آبپایه‌های انتهایی بر عملکرد جهش هیدرولیکی در مقطع ذوزنقه ای. هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس. 18-20 اردیبهشت، تهران، ایران.

سعدی، ح. و سجادی، س.م .(1395). کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش افقی با آستانۀ پلکانی. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار، دانشگاه محقق اردبیلی. 6- 8 مهر، اردبیل، ایران.

گیگلو، ا. و قدسیان، م. (1395). بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی درحوضچه آرامش با آستانۀ پلکانی. مجله عمران مدرس، شماره 1، ص 155-145.

Alikhani, A., Behrozi-Rad R.and fathi moghadam, M. (2010). Hydraulic Jump in stilling basin with vertical end sill. International Journal of Physical Sciences, 5 (1), pp: 025-029.

Hager, W. H. and  Li, D. (1992). Sill-Controlled energy disspater. Journal of Hydraulic Division, 4 (30), pp: 165-181.

 

Narayanan, R.  and  Schizas, L.S. (1980). Forced fluctuations on sill of hydraulic jump. Journal of Hydraulic Engineering, 4 (106), pp: 589-599.

Ohtsu, I., Yasuda, Y., and  Hashiba. (1996) . Incipient Jump Condition for flows Over a vertical Sill, Journal of of Hydraulic Division, Journal of Hydraulic Engineering, 122(8), pp:550-565.

Rand, W. (1965). Flow Over a Vertical Sill in an Open Channel. Journal of Hydraulic Engineering, 4 (91), pp: 97-121.

Shukry, A. (1957). The Efficiency of Floor sill Under Droened Hydraulic jump . Journal of Hydraulic Engineering, 3 (83), pp: 1-18.