چاپ مقالات برتر سومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

چاپ مقالات برتر سومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

با توجه به توافقات صورت گرفته مقالات برتر سومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی در یک ویژه نامه به چاپ خواهد رسید.